Resultater lag 13 100m

1 Emil Ottesen Aas ER
***XX 50 *X**X 50 X9X*9 48 0 0
15 Skudd 148 25 Skudd 148 35 Skudd 148
2 Julie Marie Ottesen Aas EJ LK
*X9** 49 *X997 45 X**XX 50 899X**XX** 96 *9*****XXX 99
15 Skudd 144 25 Skudd 240 35 Skudd 339
3
4 Ludvik Ottesen Aas R FP
8*X87 43 *9X99 47 *99*9 47 9X7998X999 89 88X98X978 77
15 Skudd 137 25 Skudd 226 35 Skudd 303
5
6 Mikkel Elvestad Trøgstad J
XX*** 50 899XX 46 XXX** 50 X9*8*9XX** 96 9***XX**X* 99
15 Skudd 146 25 Skudd 242 35 Skudd 341
7 Bjørn Kolshus Eidsberg V73
XX*XX 50 ***** 50 ***XX 50 XXX*XX9**X 99 0
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 249
8 Magnus Strøm Aas ER L
***X* 50 XXX*X 50 **XX* 50 XXX*****9* 99 ***X****9X 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 348