M

Resultater lag 3 100m

1
2
3 Jenny Olsen Ek Fredrikstad J K
XX*** 50 X*XX* 50 **X** 50 9X9***XXX* 98 *X******** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 248 35 Skudd 348
4 Eivind Moe Fredrikstad V65
*899* 46 X9*9X 48 X***8 48 *9X**9XXX9 97 *X9X99*9X* 96
15 Skudd 142 25 Skudd 239 35 Skudd 335
5
6
7
8 Magnus StrÝm Aas R LFP
899XX 46 **X*X 50 X***X 50 X**X**9XX* 99 9*X*X****X 99
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 Skudd 344