M

Resultater lag 6 100m hoved

1 Hans Heer Eidsberg V73
*X*** 50 XXXX9 49 **XX* 50 X9**9X**X* 98
15 Skudd 149 25 Skudd 247
2 Arne Myrås Eidsberg V73
9X*X9 48 *9**X 49 99XXX 48 X9X*X99*XX 97
15 Skudd 145 25 Skudd 242
3 Johan Martin Syversen Eidsberg V73
X**** 50 **999 47 XXX9X 49 X***X9999* 96
15 Skudd 146 25 Skudd 242
4 Knut Martin Bach Ørmen Råde R FP
*XXX* 50 X***X 50 X9*X* 49 9X**9X**** 98
15 Skudd 149 25 Skudd 247
5 Jenny Olsen Ek Fredrikstad J K
**XX* 50 *X9XX 49 X*X*9 49 **9X999**X 96
15 Skudd 148 25 Skudd 244
6 Emilie Hansen-Ellingsen Råde R KFP
899X* 46 X9**9 48 9X8X9 46 *XX*98XX99 95
15 Skudd 140 25 Skudd 235
7 Thorleif Tegler Sarpsborg V73
9*999 46 X9XXX 49 9*9XX 48 X999999X*X 94
15 Skudd 143 25 Skudd 237
8